You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

ABS-nyň täzeden dikeldilmeginiň esasy nokatlarynyň we umumy meseleleriniň gysgaça mazmuny

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-03-29  Source:In Engineeringenerçilik plastm  Browse number:268
Note: ABS-da PC, PBT, PMMA, AS we ş.m. bar, bu has aňsat. PC / ABS garyndysy, ABS modifikasiýasy we ş.m. üçin ulanylyp bilner, PVC / ABS garyndysy üçin ulanyp bolmaýandygyny bellemelidiris;

ABS-da beýleki materiallar bar bolsa gaýtadan işlemek gözegçiligi
ABS-da PC, PBT, PMMA, AS we ş.m. bar, bu has aňsat. PC / ABS garyndysy, ABS modifikasiýasy we ş.m. üçin ulanylyp bilner, PVC / ABS garyndysy üçin ulanyp bolmaýandygyny bellemelidiris;
ABS-da HIPS bar, bu ikinji derejeli materiallar üçin kelle agyrydyr. Esasy sebäbi, materialyň birneme döwülmegidir. Kompýuteriň garyndysyny ýasamak üçin laýyk utgaşdyryjy saýlamagy göz öňünde tutup bilersiňiz;
ABS-da PET ýa-da PCTA bar, bu ikinji derejeli materiallar üçin kelle agyrydyr. Esasy sebäbi, materiallaryň birneme döwük bolmagy we berkitme goşmagyň täsiri aýdyň däl; şonuň üçin modifikasiýa zawodlary üçin şeýle materiallary satyn almak maslahat berilmeýär.

Gaýtadan işlenen ABS-ni üýtgetmekde kömekçi agentleri saýlamak we gözegçilik
Häzirki wagtda has köp öndürilen PVC / ABS erginleri üçin has arassa ABS ulanmak we berkligi we baglanyşykly öndürijilige görä degişli goşundylary sazlamak maslahat berilýär;
Ojakdan goraýan ABS gaýtadan işlenen materiallary gaýtadan nasoslamak üçin, materialyň öndürijiligine we ýangyna garşy talaplaryna laýyklykda güýçlendiriji serişdeleri we ýangyn saklaýjylary köpeltmelimi ýa-da ýokarlandyrmalydygyny göz öňünde tutmaly. Şol bir wagtyň özünde gaýtadan işlemegiň temperaturasy degişli derejede peselýär;
ABS-ny berkitmek üçin, ýokary rezin poroşok, EVA, elastomerler we ş.m. ýaly fiziki aýratynlyklara we talaplara laýyklykda berkleşdiriji serişdeleri ulanyň.;
Glokary ýalpyldawuk ABS üçin diňe PMMA birleşmesi däl, eýsem PC, AS, PBT we ş.m. goşulyşmagy hem göz öňünde tutup bolar we talaplara laýyk materiallary öndürmek üçin degişli goşundylar saýlanyp bilner;
ABS süýümi bilen berkidilen materiallary öndürmek üçin, ABS gaýtadan işlenen süýümli berkidilen materiallar üçin enjamy diňe bir geçmezlik iň gowusydyr, şonuň üçin fiziki aýratynlyklary ep-esli azalar we iň gowusy käbir materiallary, aýna süýümi we şuňa meňzeş goşundylary goşmak iň gowusydyr.
ABS / PC garyndysy üçin, bu görnüşli material üçin, esasan, degişli kompýuteriň ýelimliligini, degişli utgaşdyryjy we berkidiji agent görnüşini we ýerlikli utgaşdyrmagy saýlamak gerek.

Umumy meseleleriň gysgaça mazmuny

ABS elektroplating material bilen materialyň hilini üpjün etmek üçin nähili işlemeli?
ABS elektroplatirlemegiň esasan iki usuly bar, biri wakuum sepmek, beýlekisi elektroplatirlemek. Umumy bejeriş usuly, kislota esasly duz ergini bilen metal örtük gatlagyny aýyrmakdyr. Şeýle-de bolsa, bu usul ABS materiallarynda B (butadien) kauçukynyň işleýşini esasan ýok edýär, netijede berk önümiň we soňky önümiň hiliniň pesligine sebäp bolýar.
Bu netijäniň öňüni almak üçin häzirki wagtda esasan iki usul ulanylýar: biri elektroplirlenen ABS böleklerini ezmek we gönüden-göni eremek we çykarmak we ýokary elektriki süzgüç ekrany arkaly bu elektroplirlenen gatlaklary süzmek. Materialyň asyl öndürijiligi belli bir derejede saklanandygyna garamazdan, bu usul süzgüç çalyşmagyň ýokary ýygylygyny talap edýär.
Soňky ýyllarda pes pH erginini siňdirmek usullaryny güýçli ösdürýäris, ýöne täsiri kanagatlanarly däl. Iň göze görnüp duran täsir, elektroplirlenen gatlagy bitarap ýa-da birneme kislotaly erginde eritmek, könelişen ABS-ni döwmek üçin elektroplatirlenen gatlagyň metalyny çalyşmakdyr.

ABS materialy bilen ASA materialynyň arasynda näme tapawut bar? Garyşyp bolarmy?
ASA materialynyň doly ady akrilonitril-stirol-akrilat terpolimerdir. ABS-den tapawudy, rezin komponentiniň butadien rezin ýerine akril rezin bolmagydyr. ASA materialynyň rezin düzümi sebäpli ABS materialyna garanyňda has gowy ýylylyk durnuklylygy we ýagtylyk durnuklylygy bar, şonuň üçin ABS-ni köp halatlarda garrylyk talaplary bilen çalyşýar. Bu iki material belli bir derejede gabat gelýär we gönüden-göni bölejiklere garylyp bilner.

ABS materialy näme üçin döwülýär, bir tarapy sary, beýleki tarapy ak?
Bu esasan uzak wagtlap ýagtylyga sezewar bolan ABS önümleri sebäpli ýüze çykýar. ABS materialyndaky butadien kauçugy (B) uzak möhletli gün şöhlesiniň we termiki okislenmäniň netijesinde kem-kemden ýaramazlaşar we reňkini üýtgeder, materialyň reňki umuman sary we garamtyl bolar.

ABS listlerini ezmekde we granulirlemekde nämä üns bermeli?
ABS tagta materialynyň ýelimliligi adaty ABS materiallaryndan has ýokary, şonuň üçin gaýtadan işlemegiň dowamynda gaýtadan işlemegiň temperaturasyny ýokarlandyrmaga üns berilmelidir. Mundan başga-da, tagta gyrkymlarynyň köp dykyzlygy sebäpli, ony gaýtadan işlemezden ozal guratmaly we önümiň hilini we çykarylyşyny üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek wagtynda mejbury gysyş iýmitlenişiniň bolmagy has gowudyr.

ABS gaýtadan işlenen material sanjym galyplary wagtynda guramasa, näme etmeli?
ABS sanjym galyplarynda suwuň dökülmegi, esasan, ABS materialynda suwuň ýeterlik guramazlygy bilen baglanyşyklydyr. Granulasiýa prosesindäki gaz, materialyň guramagynyň esasy sebäbi. ABS materialynyň özi belli bir derejede suw siňdirişine eýedir, ýöne bu çyglylygy gyzgyn howanyň guratmagy bilen aýryp bolýar. Granulasiýa döwründe täzelenen bölejikler dogry tükenmese, bölejikleriň içinde galan suwuň galmagy ähtimal.
Çyglylygyň guramagy üçin köp wagt gerek. Adaty guratmak prosedurasy kabul edilse, guradyjy material tebigy guramaz. Bu meseläni çözmek üçin, henizem ereýän ekstruziýa granulýasiýasyndan başlamaly we bölejikleriň içindäki galyndy çyglylygyň öňüni almak üçin ereýän ekstruziýa prosesinde çykýan şertleri gowulandyrmalydyrys.

Köpük köplenç açyk reňkli ýangyn saklaýjy ABS granulýasiýasynda ýüze çykýar. Çal reňk bilen nähili iş salyşmaly?
Bu ýagdaý köplenç ereýän ekstruziýa enjamlarynyň temperaturasy gowy dolandyrylmasa ýüze çykýar. Adaty ýangyn saklaýjy ABS, onuň ýangyny saklaýan maddalary ýylylyga çydamlylygy pes. Ikinji derejeli dikelişde nädogry temperatura gözegçiligi aňsatlyk bilen çüýräp, köpüklenmegine we reňklenmegine sebäp bolup biler. Bu ýagdaý, adatça belli bir ýylylyk stabilizatoryny goşmak arkaly çözülýär. Goşmaça iki görnüşli goşundy stearat we gidrotalitdir.

ABS granulýasiýasyndan we berkitme serişdesinden soň delaminasiýanyň sebäbi näme?
ABS-ni berkitmek üçin bazardaky umumy berkleşdiriji serişdeleri ulanyp bolmaýar. Mysal üçin, SBS, gurluşy ABS bilen birmeňzeş böleklere eýe bolsa-da, ikisiniň utgaşyklygy ideal däl. Az mukdarda goşulma ABS materiallarynyň berkligini belli bir derejede gowulaşdyryp biler. Şeýle-de bolsa, goşma gatnaşygy belli bir derejeden ýokary bolsa, gatlaklar ýüze çykar. Gabat gelýän berkleşdiriji serişdäni almak üçin üpjün edijä ýüz tutmak maslahat berilýär.

Garyndy köplenç PC / ABS garyndysy hakda eşidilýärmi?
Garyndy materialy iki dürli polimeri garyşdyrmak arkaly emele gelen garyndyny aňladýar. Iki materialyň özboluşly aýratynlyklaryndan başga-da, bu garyndynyň ikisinde ýok käbir täze aýratynlyklary hem bar.
Bu artykmaçlyk sebäpli polimer erginleri plastmassa pudagynda materiallaryň uly toparydyr. PC / ABS garyndysy bu topardaky diňe belli bir materialdyr. Şeýle-de bolsa, PC / ABS garyndysy elektrik pudagynda giňden ulanylýandygy sebäpli, garyndydan PC / ABS garyndysyna ýüzlenmek adatydyr. Gaty aýtsak, PC / ABS garyndysy bir garyndy, ýöne garyndy diňe PC / ABS garyndysy däl.

Glokary ýalpyldawuk ABS näme? Gaýtadan ulanylanda haýsy meselelere üns bermeli?
Glokary ýalpyldawuk ABS, esasan, MMA (metakrilat) ABS rezine girizilmegi. Sebäbi MMA-nyň ýalpyldysy ABS-iňkiden has gowy, üstki gatylygy hem ABS-den has ýokary. Esasanam tekiz panelli telewizion paneller, ýokary kesgitli telewizion paneller we esaslar ýaly inçe diwarly uly bölekler üçin amatly. Häzirki wagtda içerki ýokary ýalpyldawuk ABS-iň hili üýtgeýär we gaýtadan ulanylanda materialyň berkligine, ýalpyldawuklygyna we üstki gatylygyna üns bermeli. Umuman aýdanyňda, ýokary suwuklygy, oňat berkligi we ýerüsti gatylygy bolan materiallaryň gaýtadan işlemek gymmaty has ýokarydyr.

Bazarda kimdir biri ABS / PET materiallaryny satýar. Bu iki materialy biri-biri bilen garyşdyryp bolarmy? Nädip sortlamaly?
ABS / PET-iň bazardaky esasy ýörelgesi, ABS materialyna PET-iň belli bir bölegini goşmak we utgaşdyryjy goşup, ikisiniň arasyndaky ýakynlygy sazlamakdyr. Bu, täze fiziki we himiki aýratynlyklary bolan materiallary almak üçin modifikasiýa kompaniýasynyň bilkastlaýyn ösdürýän materialy.
ABS gaýtadan ulanylanda bu hili işi etmek ýerlikli däl. Mundan başga-da, gaýtadan işlemek prosesinde umumy enjamlar bir nurbatly ekstruder bolup, enjamyň garyşyk kuwwaty modifikasiýa pudagynda ulanylýan goşa nurbat ekstruderden has pesdir. ABS gaýtadan işlemek prosesinde, PET materialyny ABS materialyndan aýyrmak has gowudyr.

ABS hammam materialy näme? Ony nädip gaýtadan işlemeli?
ABS hammam materialy aslynda ABS we PMMA-nyň bilelikde çykarylan materialy. PMMA has ýokary ýalpyldawuklygy we gatylygy görkezýändigi sebäpli, wannany öndürmek prosesinde öndüriji ABS ekstrudirlenen profiliniň üstünde PMMA materialynyň bir gatlagyny aňsatlyk bilen bilelikde çykarýar.
Bu hili materialy gaýtadan işlemek tertipleşdirmegi talap etmeýär. PMMA we ABS materiallarynyň oňat utgaşyklyk aýratynlyklary barlygy sebäpli, ezilen materiallar gönüden-göni garylyp, eredilip we ekstrudirlenip bilner. Elbetde, materialyň berkligini ýokarlandyrmak üçin, berkleşdiriji serişdäniň belli bir bölegini goşmaly. Bu önümiň 4% -den 10% -e çenli talaplaryna laýyklykda goşup bolýar.

 
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking