You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Plastmassa ýasamak, ine, pul gazanmak!

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-06-21  Browse number:392
Note: Häzirki wagtda kompaniýamyz her gün 10 sany nusga iberýär, näçe bolsa-da, mydama müşderiden mugt däl-de, maňa ibermegini soraýaryn. Kurýer tölegi müşderi tarapyndan tölenýär.

1: Aragatnaşyk, sebäbi men 14 ýyl bäri plastmassa üns berýärin we 10 ýyldan gowrak wagt bäri köp dostumy tanaýaryn. Indi olaryň köpüsi üstünlikli adamlar, kaşaň awtoulaglar, kaşaň jaýlar we iri kompaniýalar! Şeýle hem plastmassa ýasaýandyklary üçin, önümleri satmaga kömek etsem, maňa iň arzan bahany berjekdiklerini aýtdym. Dostlaryňyz köp bolsa, gitmek aňsat, şeýle uly başlyklar gaty köp,

2: Hünärmen bolmaly we bir zady etmäge ünsi jemlemeli. Mekdepden bäri plastmassa pudagynda boldum. Hiç haçan pudagy üýtgetmedim. Bu pudakda islendik işewürlik modelini synap görüp bilerin. Önüme düşünmeli, sebäbi maksat 1000-den gowrak önüm öndürmek we Jingdong söwda merkezini gurmak, şonuň üçin önümiň ulanylyşy bilen tanyş bolmaly.

3: Satyş. Bu döwürde material baý we şerabyň ysy çuňňur ýollardan gorkýar. Köp mahabat kanallary bar. Mysal üçin: Google, Baidu, Alibaba we käbir dik elektron söwda platformalary, ýöne şeýle mahabatlandyrmak üçin platformalar gymmat, başlangyç üçin amatly däl. Indi köp adam bolansoň, täsiri aýdyň däl we maýa goýumlaryny yzyna gaýtaryp bolmaýar. Mugt, WeChat pursatlary, WeChat toparlary, ýazmak üçin biraz wagt sarp ediň. Täsir has çalt gelýär. Postazsaňyz, kimdir biri sorar, nusga alar we şertnama baglaşar. Elbetde, mahabatyň her görnüşi hökman soň gerek. Gysgaça aýdylanda, maýa goýumlary sylaglanmalydyr we hiç hili pul biderek bolmaz.

4: Topar, pul bölüň. Kompaniýanyň kesgitlän bahasyna görä, her tonna 200 ýuana / tonna komissiýa satylýar. Bahasy kompaniýanyň bahasyndan ýokary bolsa, goşmaça girdejileriň hemmesi satuw işgärlerine berler. Ylalaşyk baglaşmak üçin adamlary getirip bilseňiz, maslahat berijä goşmaça 50 RMB berler.

5: Önümiň ýerleşişi, plastmassada täze materiallar, gaýtadan işlenen materiallar, üýtgedilen plastmassalar we ammardaky ýalpak plastmassalar bar. Ilki bilen täze materiallar ýasadym, ýöne elektron söwda platformasy çykandan soň bahasy gaty aç-açan boldy we kem-kemden humar oýnuna öwrüldi. Bazara seredip iýip görseňiz, köpelseňiz köp pul gazanarsyňyz Bahasy. Eger bahany taşlasaňyz, bir gije azatlyga gaýdyp gelersiňiz. Üýtgedilen plastmassalar, zawod açdym we 20 million ýuandan gowrak ýitirdim, ýöne edip bilmedim. Bäsleşik diýseň ýiti. Uly müşderilere uly deň-duşlary seredýärler. Bu bize mümkinçilik bermez. Müşderileriň üpjün edijiler üçin hem ýokary talaplary bar. Bu ulgam we şol şahadatnama talap edilýär. Iş başlamazdan ozal maýa goýumlary az däldi. Bosgun beýikdir. Soň bolsa gaýtadan işlenen materiallary, ýalňyş materiallary ýasamagy saýladym, bahasy düşnüksizdi. Diri galmak üçin ýer bardy, iň ýokary girdeji 200,000 töweregi boldy. Aýlyk girdejimi durnuklaşdyrmak üçin käbir üýtgedilen plastmassalary goşdum.

6: Maliýe dolandyryşy: Meniň işimiň hemmesi ilki tölenýär, soň bolsa harytlar soň tölenýär. Nagt amallary karz berilmeýär, bergiler we ýerasty dünýäden alnan tölegler. Şonuň üçin hasabymda elmydama nagt pul bar. Maliýe dolandyryşy amala aşyrylanda bir aýda ýüzlerçe müň adam bar. Elbetde, aýratyn ýagdaýlar bar: mysal üçin, esasy müşderi bilen ýüzbe-ýüz bolsam, sanalan bir kompaniýa bilen has rahat. Hasaplary dogry hasaplaň we 50% -den gowrak girdeji gazanyň. Töleg her 3-4 aýda bir gezek ýygnalýar. Stillöne henizem gowy zat.

7: Girdejini köpeltmek we çykdajylary azaltmak: Häzirki wagtda kompaniýam kakam, aýalym we ejem üçin jogapkärçiligini ýerine ýetirýär. Resurslary satyn almak we birleşdirmek üçin jogapkär. Aýalym satuw we topar döretmek işine jogapkär. Kakam pul we satuw logistikasyna jogapkär. Ejem arassaçylyk we nahar bişirmek üçin jogapkärdir. Beýlekisi autsorsing. Awtoulaglara jaň etmek autsorsing, ammarlar autsorsing we işleýän ýerlere Didi, ekspress diýilýär. Iş, esasy aýlyk ýok, ýokary komissiýa garşy model agentleri işe almak. Şonuň üçin maşgala çykdajylaryndan we amal çykdajylaryndan başga çykdajylar ýok.

8: Girdeji, uly girdeji, ýöne çalt dolanyşygy az girdeji bilen birleşdirýär, ýöne çalt dolanyşyk. Biziň hemmämiz ilki girdeji, soň bolsa çykdajylary bolan kärhanalar. Kompaniýanyň maliýe ýagdaýy birneme sagdyn. Beýlekiler tarapyndan gaýtadan işlenmeli käbir ýalňyş materiallary görenimde, söwda ederin we hemmesini alaryn. Bu ýokary girdeji. Iň ýokary girdeji 200,000 töweregi.

9: Üznüksiz ösüş, has uly we güýçli!

Häzirki wagtda kompaniýamyz her gün 10 sany nusga iberýär, näçe bolsa-da, mydama müşderiden mugt däl-de, maňa ibermegini soraýaryn. Kurýer tölegi müşderi tarapyndan tölenýär.

Meniň işleýän iň çalt agentim, okuwdan 7 günüň içinde sargytlar berer, asla nädip etmelidigini bilmeýän adamlar.

Iň soňky arzuwym

10,000 önüm satyň

1000 adama ýylda 500 000 gazanmaga kömek ediň

"Jingdong" plastmassa dörediň
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking