You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Aýna süýümli güýçlendirilen plastmassa sanjym galyplary wagtynda ýüzýän süýümler bar, käbir çözgütle

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-04-12  Source:Plastmassa amaly in Engineerin  Browse number:323
Note: Bu hadysa, köplenç "ýüzýän süýüm" diýlip atlandyrylýar, ýokary daşky talaplary bolan plastmassa bölekleri üçin kabul ederliksizdir.

Aýna süýümli demir plastmassa sanjym galyplary wagtynda her mehanizmiň işleýşi adaty, ýöne önümiň daşky görnüşinde hil meselesi bar we üstünde radial ak yzlar öndürilýär we bu ak bellik köpelmegi bilen çynlakaý bolýar. aýna süýüminiň düzümi. Bu hadysa, köplenç "ýüzýän süýüm" diýlip atlandyrylýar, ýokary daşky talaplary bolan plastmassa bölekleri üçin kabul ederliksizdir.

Sebäp derňewi

"Atingüzýän süýüm" hadysasy aýna süýüminiň täsiri bilen ýüze çykýar. Ak aýna süýümi plastmassa eremegiň dolmagy we akmagy wagtynda ýüzüne çykýar. Kondensasiýa edilenden soň, plastmassa böleginiň üstünde radial ak yzlar emele geler. Plastmassa bölegi gara bolanda reňk tapawudy ýokarlananda has aýdyň bolýar.

Onuň emele gelmeginiň esasy sebäpleri:

1. Plastmassa eremegiň akymynda, aýna süýüm bilen reziniň arasyndaky suwuklygyň we dykyzlygyň tapawudy sebäpli, ikisi aýrylmaga meýilli. Pes dykyzlykly aýna süýümi ýer ýüzüne ýüzýär we has dykyz rezin oňa çümýär. , Şeýlelik bilen aýna süýümine sezewar bolan hadysa emele gelýär;

2. Plastmassa eremesi, akym prosesinde nurbatyň, burnuň, ylgawçynyň we derwezäniň sürtülmesine we gyrkyjy güýjüne sezewar bolýandygy sebäpli, ýerli ýapyşyklygyň tapawudyna sebäp bolar we şol bir wagtyň özünde interfeýs gatlagyny ýok eder aýna süýüminiň üstü we ereýän ýapyşyklygy has kiçi bolar. , Interfeýs gatlagyna näçe agyr zeper ýetse, aýna süýüm bilen reziniň arasyndaky baglanyşyk güýji şonça-da az bolar. Baglaýjy güýç belli bir derejede kiçi bolanda, aýna süýüm rezin matrisanyň gulçulygyndan dynar we kem-kemden ýer ýüzüne ýygnanar we paş ediler;

3. Plastmassa eremesi boşluga sanjylanda, "çüwdürim" täsirini emele getirer, ýagny aýna süýümi içerden daşyna akyp, boşlugyň ýüzüne deger. Galyp görnüşiniň temperaturasy pes bolany üçin, aýna süýümi ýeňil we çalt kondensasiýa edilýär. Derrew doňýar, wagtynda eremegi doly gurşap alyp bilmese, açylýar we "ýüzýän süýümler" emele gelýär.

Şonuň üçin "ýüzýän süýüm" hadysasynyň emele gelmegi diňe bir plastmassa materiallarynyň düzümi we aýratynlyklary bilen çäklenmän, has çylşyrymlylygy we näbelliligi bolan galyplaýyş prosesi bilen hem baglanyşyklydyr.

Geliň, "ýüzýän süýüm" hadysasyny formula we proses nukdaýnazaryndan nädip gowulandyrmalydygy barada gürleşeliň.

Formula optimizasiýasy

Has adaty usul, silan birleşdiriji serişdeleri, erkek angidrid graft utgaşdyryjylary, silikon tozy, ýag kislotasy çalgy ýaglary we käbir içerki ýa-da import edilýän galyp materiallaryna utgaşdyryjylary, dispersantlary we çalgy materiallaryny goşmakdyr, aýna süýüminiň arasyndaky interfeýs sazlaşygyny gowulandyrmak üçin bu goşundylary ulanyň. we rezin, dargadylan fazanyň we üznüksiz fazanyň birmeňzeşligini ýokarlandyryň, interfeýsiň baglanyşyk güýjüni ýokarlandyryň we aýna süýüminiň we reziniň bölünmegini azaldyň. Aýna süýüminiň täsirini gowulandyrmak. Olaryň käbiri gowy täsir edýär, ýöne köpüsi gymmat, önümçilik çykdajylaryny ýokarlandyrýar we materiallaryň mehaniki aýratynlyklaryna täsir edýär. Mysal üçin, has köp ulanylýan suwuk silan birleşdiriji serişdeleri goşulandan soň dargamak kyn we plastmassa emele getirmek aňsat. Bir bölek emele gelmek meselesi enjamlaryň deň derejede iýmitlenmegine we aýna süýüminiň düzüminiň deň paýlanmagyna sebäp bolar, bu bolsa öz gezeginde önümiň mehaniki däl häsiýetlerine sebäp bolar.

Soňky ýyllarda gysga süýümleri ýa-da içi boş aýna mikrosferalary goşmak usuly hem kabul edildi. Ownuk ölçegli gysga süýümler ýa-da içi boş aýna mikrosferalar gowy suwuklyk we dispersiýa aýratynlyklaryna eýedir we rezin bilen durnukly interfeýs sazlaşygyny emele getirýär. "Atingüzýän süýümi" gowulandyrmak maksadyna ýetmek üçin, esasanam içi boş aýna monjuklar, kiçelýän deformasiýa derejesini peseldip biler, önümiň çişmeginden gaça durup biler, materialyň gatylygyny we elastik modulyny ýokarlandyryp biler, bahasy pes, ýöne zyýany. materialyň täsirine çydamly öndürijilik peselmegi.

Amallary optimizasiýa

Aslynda, “ýüzýän süýüm” meselesi galyplama prosesi arkaly hem gowulaşyp biler. Sanjym galyplaýyş prosesiniň dürli elementleri aýna süýümli demir plastmassa önümlerine dürli täsir edýär. Ine berjaý edilip bilinjek käbir esasy düzgünler.

01Silindr temperaturasy

Aýna süýümli demir plastmassanyň ereýän akym tizligi, güýçlendirilmedik plastmassadan 30% -den 70% pes bolany üçin, suwuklygy pes, şonuň üçin barrel temperaturasy adaty ýagdaýdan 10-30 ° ýokary bolmaly. Barrel temperaturasynyň ýokarlanmagy eremegiň ýapyşygyny peseldip, suwuklygy gowulaşdyryp, doldurylmagynyň we kebşirlemeginiň öňüni alyp biler we aýna süýüminiň ýaýramagyny ýokarlandyryp, önümiň aşaky çişligine sebäp bolup biler.

Emma barreliň temperaturasy mümkin boldugyça ýokary däl. Temperaturanyň aşa ýokary bolmagy polimeriň okislenmegine we zaýalanmagyna sebäp bolar. Reňki azajyk bolanda üýtgär we agyr bolanda kokslamaga we garalmagyna sebäp bolar.

Barreliň temperaturasyny kesgitläniňizde, iýmitlendiriji bölümiň temperaturasy adaty talapdan birneme ýokary bolmaly we gysyş bölüminden birneme pes bolmaly, şonuň üçin aýnanyň süýümine nurbadyň gyrkym täsirini azaltmak we azaltmak üçin gyzdyryjy täsirini ulanmak üçin ýerli ýapyşyk. Aýna süýüminiň üstündäki tapawut we zeper, aýna süýümi bilen reziniň arasyndaky baglanyşyk güýjüni üpjün edýär.

02 Galyndy temperaturasy

Galyp bilen eremegiň arasyndaky temperatura tapawudy, eriş sowuk bolanda aýna süýüminiň üstünde eremeginiň öňüni almak üçin "ýüzýän süýümleri" emele getirmek üçin gaty uly bolmaly däldir. Şonuň üçin has ýokary galyndy temperaturasy talap edilýär, bu eremegiň doldurylyşyny gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr. Şeýle hem çyzygyň berkligini kebşirlemek, önümiň üstki görnüşini gowulaşdyrmak, ugry we deformasiýany azaltmak peýdalydyr.

Şeýle-de bolsa, galyndy temperaturasy näçe ýokary bolsa, sowadyş wagty näçe uzak bolsa, galyndy aýlawy şonça-da köp öndürijilik we galyplaryň kiçelmegi näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy bolmaz. Galyndy temperaturasynyň sazlanmagy, şeýle hem rezin dürlüligini, galyndy gurluşyny, aýna süýüminiň düzümini we ş.m. göz öňünde tutmalydyr. Boşluk çylşyrymly bolanda, aýna süýüminiň düzümi ýokary we galyndy doldurmak kyn bolsa, galyndy temperaturasy degişli ýokarlanmalydyr.

03 sanjym basyşy

Sanjym basyşy aýna süýümli demir plastmassalaryň emele gelmegine uly täsir edýär. Has ýokary sanjym basyşy doldurmak, aýna süýüminiň dispersiýasyny gowulandyrmak we önümiň gysylmagyny azaltmak üçin amatly, ýöne gyrkymyň stresini we ugruny ýokarlandyrar, aňsatlyk bilen sahypa we deformasiýa sebäp bolar we kynçylyklary ýitirer, hatda suw joşmagy bilen baglanyşykly kynçylyklara sebäp bolar. Şonuň üçin "ýüzýän süýüm" hadysasyny gowulandyrmak üçin sanjym basyşyny belli bir ýagdaýa görä güýçlendirilmedik plastmassanyň sanjym basyşyndan birneme ýokarlandyrmaly.

Sanjym basyşyny saýlamak diňe önümiň diwarynyň galyňlygy, derwezäniň ululygy we beýleki faktorlar bilen çäklenmän, aýna süýüminiň düzümi we görnüşi bilen hem baglanyşyklydyr. Adatça, aýna süýüminiň mukdary näçe ýokary bolsa, aýna süýüminiň uzynlygy näçe uzyn bolsa, sanjym basyşy şonça-da köp bolmalydyr.

04 arka basyş

Nurbatlaryň arka basyşynyň ululygy aýnadaky süýümiň eremeginde birmeňzeş ýaýramagyna, eremegiň suwuklygyna, eremegiň dykyzlygyna, önümiň daşky görnüşine we fiziki we mehaniki aýratynlyklaryna möhüm täsir edýär. Adatça ýokary arka basyşyny ulanmak has gowudyr. , "Atingüzýän süýüm" hadysasyny gowulaşdyrmaga kömek ediň. Şeýle-de bolsa, aşa ýokary arka basyşy uzyn süýümlere has köp gyrkym täsir eder, aşa gyzmagy sebäpli eremegi aňsat peselder, netijede reňklenmez we mehaniki häsiýetleriň pes bolmagy. Şonuň üçin arka basyşy güýçlendirilmedik plastmassadan birneme ýokary edip bolýar.

05 Sanjym tizligi

Has çalt sanjym tizligini ulanmak "ýüzýän süýüm" hadysasyny gowulaşdyryp biler. Sanjym tizligini ýokarlandyryň, aýna süýümli berkidilen plastmassa galyndy boşlugyny çalt doldurar we aýna süýümi akym ugry boýunça çalt eksenel hereket eder, bu aýna süýüminiň ýaýramagyny ýokarlandyrmak, ugruny azaltmak, güýji ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr. kebşirleýiş çyzygynyň we önümiň ýerüsti arassalygy, ýöne aşa çalt sanjym tizligi, ýylanyň kemçiliklerini emele getirýän we plastmassa böleginiň daşky görnüşine täsir edýän burun ýa-da derwezä "sepilmezlik" üçin üns berilmelidir.

06 nurbat tizligi

Aýna süýümli berkidilen plastmassalary plastifikasiýa edende, aýna süýümine zeper ýetirjek, aýna süýüminiň üstki interfeýs ýagdaýyny ýoklaýan, aýna süýümi bilen reziniň arasyndaky baglanyşyk güýjüni peseldýän aşa sürtülme we gyrkyjy güýçden gaça durmak üçin nurbat tizligi gaty ýokary bolmaly däldir. we "ýüzýän süýümi" agyrlaşdyrýar. "Fenomena, esasanam aýna süýümi has uzyn bolanda, aýna süýüminiň döwülmegi sebäpli deň bolmadyk uzynlyk bolar, netijede plastmassa bölekleriniň deňsizligi we önümiň durnuksyz mehaniki aýratynlyklary bolar.

Prosesiň gysgaça mazmuny

Aboveokardaky derňewiň netijesinde ýokary material temperaturasynyň, ýokary galyndy temperaturasynyň, ýokary sanjym basyşynyň we arka basyşynyň, ýokary sanjym tizliginiň we pes nurbat tizliginiň ulanylmagy "ýüzýän süýüm" hadysasyny gowulandyrmak üçin has peýdalydygyny görmek bolýar.


 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking