You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Sanjym galyp ussahanasyny dolandyrmagyň 17 ýörelgesi, näçe galypçy hakykatdanam bilip biler?

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-01-30  Browse number:459
Note: Şonuň üçin sanjym galyplaýyş bölümi gowy guramaçylyk gurluşyna eýe bolmaly, zähmeti paýlamaly we her wezipäniň iş jogapkärçiligini kesgitlemeli.

Sanjym ussahanasynyň dolandyrylyşyna syn

Sanjym galyplary, plastmassa çig maly, sanjym galyplary, sanjym galyplaýjy maşynlar, periferiýa enjamlary, gurallar, spreýler, tonerler, gaplaýyş materiallary we kömekçi materiallar we ş.m. öz içine alýan 24 sagat üznüksiz iş, köp iş we çylşyrymly iş bölünişi bar . Sanjym galyplaryny nädip düzmeli? "Highokary hilli, ýokary netijelilik we pes sarp etmek" -e ýetýän ussahananyň önümçiligi we işleýşi rahat?

Her sanjym dolandyryjysynyň ýetmegine garaşýan maksady. Sanjym ussahanasynyň dolandyrylyşynyň hili, sanjymyň galyp önümçiliginiň netijeliligine, kemçilik derejesine, material sarp edilişine, işçi güýjüne, gowşuryş wagtyna we önümçilik bahasyna gönüden-göni täsir edýär. Sanjym galyp önümçiligi esasan gözegçilikde we dolandyryşda. Dürli sanjym dolandyryjylarynyň dürli pikirleri, dolandyryş usullary we iş usullary bar we kärhana getirýän peýdalary hem düýbünden başga, hatda düýbünden başga ...Sanjym galyplaýyş bölümi her kärhananyň "öňdebaryjy" bölümidir. Sanjym galyplaýyş bölüminiň dolandyryşy gowy ýerine ýetirilmese, kärhananyň ähli bölümleriniň işine täsir eder, hiliň / gowşuryş wagtynyň müşderileriň talaplaryna we kärhananyň bäsdeşlik ukybyna laýyk gelmezligine sebäp bolar.

Sanjym ussahanasynyň dolandyryşy esasan şulary öz içine alýar: çig mal / toner / burun materiallaryny dolandyrmak, döwük otagyny dolandyrmak, ýuwulýan otagy dolandyrmak, sanjym galyplaryny ulanmak we dolandyrmak, sanjym galyplaryny ulanmak we dolandyrmak , gurallary we gurallary ulanmak we dolandyrmak, we işgärleri taýýarlamak we dolandyrmak, howpsuzlygy öndürmek, plastmassa bölekleriniň hilini dolandyrmak, kömekçi materiallary dolandyrmak, iş prosesini döretmek, düzgünler we düzgünler / wezipe jogapkärçiligini düzmek, model / resminama dolandyryşy we ş.m.

1. Ylmy we paýhasly işgärler
Sanjym galyplaýyş bölüminiň dürli wezipeleri bar, zähmet bölünişigini we anyk iş jogapkärçiligini gazanmak we "hemme zat jogapkär we her kim jogapkär" statusyna ýetmek üçin ylmy we paýhasly işgärler talap edilýär. Şonuň üçin sanjym galyplaýyş bölümi gowy guramaçylyk gurluşyna eýe bolmaly, zähmeti paýlamaly we her wezipäniň iş jogapkärçiligini kesgitlemeli.

iki. Batlama otagyny dolandyrmak
1. Batlama otagynyň dolandyryş ulgamyny we partlama iş görkezmelerini düzmek;

2. Batlama otagynda çig mal, tonerler we mikserler dürli ýerlere ýerleşdirilmelidir;

3. Çig mal (suwy öz içine alýan materiallar) klassifikasiýa edilmeli we ýerleşdirilmeli we bellik edilmeli;

4. Toner toner tekerine ýerleşdirilmelidir we gowy bellik edilmelidir (toneriň ady, toneriň belgisi);

5. Mikseriň nomeri / kesgitlenmegi we mikseriň ulanylmagy, arassalanmagy we hyzmat edilmegi gowy edilmelidir;

6. Mikseri arassalamak üçin enjamlar (howa ýaragy, ot suwy, eşikler);

7. Taýýarlanan materiallary möhürlemeli ýa-da sumka möhürleýji maşyn bilen daňmaly we şahsyýetnama kagyzy bilen bellik etmeli (görkezýär: çig mal, toner belgisi, ulanylýan maşyn, batareýa senesi, önümiň ady / kody, batareýa işgärleri we ş.m .;

8. Kanban we ingredient habarnamasyny ulanyň we ingredientleri ýazga almakda gowy iş ediň;

9.Ak / açyk reňkli materiallary ýörite mikser bilen garyşdyrmaly we daşky gurşawy arassa saklamaly;

10. Goşundy işgärlerini iş bilimleri, iş jogapkärçiligi we dolandyryş ulgamlary boýunça taýýarlaň;

3. Galyndy otagyny dolandyrmak
1. Galyndy otagynyň dolandyryş ulgamyny we döwük işleri üçin görkezmeleri düzüň.

2. Galyndy otagdaky burun materiallaryny klassifikasiýa / zonalaşdyrmak zerur.

3. döwüjileriň bölekleriniň bölünip aýrylmagy we päsgelçilikleriň döremeginiň öňüni almak gerek.

4. ezilen material sumkasyndan soň, wagtynda möhürlenmeli we şahsyýet kagyzy bilen bellik edilmeli (çig malyň ady, reňki, toner belgisi, döwülen senesi we gyryjy we ş.m.).

5. Kesiji enjamy sanlamaly / kesgitlemeli, döwüjini ulanmak, çalmak we tehniki hyzmat etmek gowy edilmeli.

6. Kesiji pyçagyň berkidiji nurbatlaryny yzygiderli barlaň / berkidiň.

7. Aç-açan / ak / açyk reňkli burun materialyny durnukly maşyn bilen ezmeli (eziji material otagyny aýyrmak has gowudyr).

8. Dürli materiallaryň burun materialyny döwmek üçin üýtgedeniňizde, döwüjini we pyçaklary düýpli arassalamaly we daşky gurşawy arassa saklamaly.

9. Zähmeti goramak (gulakhalkalar, maskalar, göz maskalary geýiň) we gyryjylar üçin howpsuzlygy öndürmek boýunça gowy iş ediň.

10. Işewürligi öwretmek, iş jogapkärçiligini öwretmek we döwüjiler üçin dolandyryş ulgamy okuwyny gowy ýerine ýetiriň.

4. Sanjym ussahanasynyň ýerinde dolandyrylmagy
1. Sanjym galyplary ussahanasynyň meýilnamalaşdyrylyşynda we sebitleýin bölüminde gowy iş ediň we enjamyň, periferiýa enjamlarynyň, çig malyň, galyplaryň, gaplaýyş materiallarynyň, ökde önümleriň, kemçilikli önümleriň, burun materiallarynyň we ýerleşdirilen ýerini ýerlikli kesgitläň. gurallar we gurallar we olary anyk kesgitläň.

2. Sanjym galyplaýjy maşynyň iş ýagdaýy "status kartasyny" asmaly.

3. Sanjym ussahanasynyň önümçilik ýerinde "5S" dolandyryş işi.

4. "Gyssagly" önümçilik bir çalşygyň netijesini görkezmeli we gyssagly kartany asmaly.

5. Guradyjy barrele "iýmitleniş çyzygyny" çyzyň we iýmitleniş wagtyny kesgitläň.

6. Çig maly ulanmakda, maşynyň ýagdaýyna burun materialyna gözegçilik etmek we burun materialyndaky galyndylaryň mukdaryny barlamak üçin gowy iş ediň.

7. Önümçilik döwründe patrul barlagynda gowy iş ediň we dürli düzgünleriň we düzgünleriň ýerine ýetirilişini ýokarlandyryň (wagt dolandyryşynda hereket ediň) 8. Maşyn işgärlerini ýerlikli tertipläň we ýerdäki zähmet düzgün-nyzamyna gözegçilik / gözegçiligi güýçlendiriň.

8. Sanjym galyplaýyş bölüminiň iş wagtyny işçi güýjüni düzmekde we tabşyrmakda gowy iş ediň.

9. Maşynyň / galybyň adaty bolmadyk meselelerini arassalamak, ýaglamak, hyzmat etmek we işlemekde gowy iş ediň.

10. Önümiň hiline we önümçilik mukdaryna gözegçilik we kadadan çykma.

11. Kauçuk bölekleri gaýtadan işlemegiň usullaryny we gaplaýyş usullaryny barlamak we gözegçilik etmek.

12. Howpsuzlyk önümçiligini barlamakda we bolup biljek howplary ýok etmekde gowy iş ediň.

13. Maşyn ýagdaýynyň şablonlaryny, iş kartalaryny, iş görkezmelerini we degişli materiallary barlamakda, gaýtadan işlemekde we arassalamakda gowy iş ediň.

14. Dürli hasabatlaryň we kanban mazmunynyň doldurylyş ýagdaýyna gözegçilik we gözegçiligi güýçlendiriň.

5. Çig mal / reňk tozy / burun materiallaryny dolandyrmak
1. Çig malyň gaplanylyşy, belliklenmegi we klassifikasiýasy / reňk tozy / burun materiallary.

2. Çig mal / toner / burun materiallarynyň talap ýazgylary.

3. Gaplanmadyk çig mal / toner / burun materiallary wagtynda möhürlenmeli.

4. Plastiki häsiýetler we material kesgitlemegiň usullary boýunça okuw.

5. Goşulan burun materiallarynyň paýy barada düzgünleri düzüň.

6. Saklaýjy (toner raf) düzüň we toneriň düzgünlerini ulanyň.

7. Maddy sarp ediş görkezijilerini we goşundylary doldurmak üçin talaplary düzüň.

8. Materiallaryň ýitmeginiň öňüni almak üçin çig mal / toner / burun materiallaryny yzygiderli barlaň.


6. Periferiýa enjamlaryny ulanmak we dolandyrmak
Sanjym galyp önümçiliginde ulanylýan periferiýa enjamlary esasan şulary öz içine alýar: galyndy temperatura gözegçiligi, ýygylyk öwrüjisi, manipulýator, awtomatiki sorujy maşyn, maşyn gaplaýjy, konteýner, guradyjy barrel (guradyjy) we ş.m., ähli periferiýa enjamlary gowy ýerine ýetirilmeli / hyzmat / / dolandyryş işi sanjym galyp önümçiliginiň kadaly işlemegini üpjün edip biler. Esasy iş mazmuny aşakdakylar:

Daşky enjamlar nomerlenmeli, kesgitlenmeli, ýerleşdirilmeli we böleklere ýerleşdirilmeli.

Periferiýa enjamlaryny ulanmakda, hyzmat etmekde we hyzmat etmekde gowy iş ediň.

Periferiýa enjamlaryna "Amal görkezmeleri" ýazyň.

Periferiýa enjamlarynyň howpsuz işlemegi we ulanylmagy barada düzgünleri düzüň.

Periferiýa enjamlaryny işletmek / ulanmak boýunça gowy iş ediň.

Periferiýa enjamlary şowsuz bolsa we ulanyp bolmaýan bolsa, "status kartoçkasy" abatlanylmagyna garaşyp, enjamlaryň näsazlygy bolmaly.

Periferiýa enjamlarynyň sanawyny düzüň (ady, spesifikasiýasy, mukdary).

7. Gurluşlary ulanmak we dolandyrmak
Gural gurallary, sanjym galyplaryny gaýtadan işlemek pudagynda aýrylmaz gurallardyr. Olar, esasan, önümiň deformasiýasyny düzetmek üçin enjamlary, plastmassa böleklerini emele getirýän enjamlary, plastmassa böleklerini deşmek / burun gaýtadan işlemek gurallaryny we buraw enjamlaryny öz içine alýar. Plastiki bölekleri gaýtadan işlemegiň hilini üpjün etmek üçin ähli gurallary (gurallary) dolandyrmak üçin esasy iş mazmuny aşakdakylardyr:

Gural gurallaryny sanlaň, kesgitläň we toparlara bölüň.

Gurluşlara yzygiderli hyzmat etmek, gözden geçirmek we hyzmat etmek.

Gurluşlar üçin "Amal görkezmeleri" düzüň.

Gurluşlary ulanmak / işlemek okuwynda gowy iş ediň.

Gurallaryň we gurallaryň howpsuzlyk amallary / ulanmak dolandyryş düzgünleri (meselem, mukdar, yzygiderlilik, wagt, maksat, ýerleşiş we ş.m.).

Gurluşlary faýl ediň, armatura ýassygy düzüň, ýerleşdiriň we kabul etmek / ýazmak / dolandyrmak üçin gowy iş ediň.

8. Sanjym galyplaryny ulanmak we dolandyrmak
Sanjym galyplary, sanjym galyplary üçin möhüm guraldyr. Galybyň ýagdaýy önümiň hiline, önümçiligiň netijeliligine, material sarp edilişine, maşynyň ýagdaýyna we işçi güýjüne we beýleki görkezijilere gönüden-göni täsir edýär. Önümçiligi oňat etmek isleýän bolsaňyz, sanjym galybyny ulanmakda, hyzmat etmekde we hyzmat etmekde gowy iş etmeli. Dolandyryş işi, esasy dolandyryş işiniň mazmuny aşakdakylar:

Galybyň şahsyýeti (ady we sany) düşnükli bolmaly (has gowusy reňk bilen kesgitlenmeli).

Galyndy synagynda gowy iş ediň, galyndylary kabul etmegiň standartlaryny düzüň we galyndy hiline gözegçilik ediň.

Galyplary ulanmak, hyzmat etmek we hyzmat etmek üçin düzgünleri düzüň ("Sanjym galyndylarynyň gurluşy, ulanylyşy we tehniki hyzmaty" okuw kitabyna serediň).

Galyndylary açmak we ýapmak parametrlerini, pes basyşy goramak we galyplary gysmak güýji bilen sazlaň.

Galyndy faýllaryny dörediň, galyndylaryň tozanlarynyň öňüni almak, posuň öňüni almak we zawodyň içinde we daşynda hasaba alyş işini gowy ýerine ýetiriň.

Structureörite gurluş galyplary, ulanyş talaplaryny we hereket yzygiderliligini görkezmeli (bellikler).

Degişli öl gurallaryny ulanyň (ýörite arabalary ýasaýyň).

Galyndy galypyň üstünde ýa-da kartoçkada goýulmalydyr.

Galyp sanawyny (sanaw) düzüň ýa-da meýdança bildiriş tagtasyny ýerleşdiriň.

dokuz. Spreý ulanmak we dolandyrmak
Sanjym galyp önümçiliginde ulanylýan spreýler esasan aşakdakylary öz içine alýar: goýberiji serişde, pos inhibitory, süýüm ýagy, ýelim tegmilleri aýyryjy, galyndylary arassalaýjy serişde we ş.m., esasy funksiýalary doly oýnamak üçin ähli spreýler gowy ulanylmaly we dolandyrylmaly aşakdakylardyr:

Spreýiň görnüşi, öndürijiligi we maksady görkezilmelidir.

Spreýiň mukdary, işleýiş usullary we ulanylyş gerimi boýunça okuwy gowy ýerine ýetiriň.

Spreý bellenilen ýerde goýulmalydyr (howa çalşygy, daşky gurşaw temperaturasy, ýangynyň öňüni almak we ş.m.).

Spreý talap ediş ýazgylaryny we boş çüýşäni gaýtadan işlemegiň dolandyryş düzgünlerini düzüň (jikme-jiklikler üçin goşulan sahypadaky mazmuna serediň).

10. Sanjym galyp ussahanasynyň howpsuzlygyny dolandyrmak
1. "Sanjym galyplaýyş bölüminiň işgärleri üçin howpsuzlyk kodeksi" we "Sanjym galypynda işleýänler üçin howpsuzlyk kody" düzüň.

2. Sanjym galyplaýjy maşynlary, döwüjileri, manipulýatorlary, periferiýa enjamlaryny, gurallary, galyplary, pyçaklary, janköýerleri, kranlary, nasoslary, ýaraglary we spreýleri howpsuz ulanmak barada düzgünleri düzüň.

3. "Howpsuzlyk Önümçiligi Jogap hatyna" gol çekiň we "kim jogapkär, kim jogapkär" howpsuzlyk howpsuzlygy jogapkärçiligi ulgamyny ornaşdyryň.

4. "Ilki bilen howpsuzlyk, ilki öňüni almak" syýasatyna eýeriň we howpsuz önümçiligiň (howpsuzlyk şygarlaryny ýerleşdirmek) bilim we wagyz işini güýçlendiriň.

5. Howpsuzlyk belliklerini ediň, howpsuzlyk önümçiliginiň barlaglaryny we howpsuzlygy öndürmek dolandyryş ulgamlaryny durmuşa geçirmegi güýçlendiriň we howpsuzlyga bolup biljek howplary ýok ediň.

6. Howpsuzlyk önümçiligi bilimlerini öwretmekde we synaglary geçirmekde gowy iş ediň.

7. Sanjym galyplary ussahanasynda ýangynyň öňüni almak boýunça gowy iş ediň we ygtybarly geçelgäniň açylmagyny üpjün ediň.

8. Sanjym galyplary ussahanasynda howpsuz ýangyndan halas ediş diagrammasyny ýerleşdiriň we ýangyn söndüriji enjamlary utgaşdyrmak / barlamak we dolandyrmak boýunça gowy iş ediň (jikme-jiklikler üçin "Sanjym ussahanasynda howpsuzlyk önümçiligini dolandyrmak" okuw kitabyna serediň).


11. Gyssagly önümçiligi dolandyrmak
"Gyssagly" önümler üçin enjamy düzmek talaplaryny ýerine ýetiriň.

"Gyssagly bölekler" galyplaryny ulanmagy / goldamagy güýçlendiriň (gysyş galyplary düýbünden gadagan).

"Gyssagly" önümçilige öňünden taýýarlyk görüň.

"Gyssagly bölekleriň" önümçilik prosesinde hil gözegçiligini güýçlendiriň.

"Gyssagly bölekleriň" önümçilik prosesinde galyplary, maşynlary we hiliň näsazlyklaryny gyssagly işlemek üçin düzgünleri düzüň.

Uçarda "gyssagly kartoçka" asylýar we sagatda ýa-da bir çalşykda çykyş görkezilýär.

"Gyssagly" önümleri kesgitlemek, saklamak we dolandyrmak (sebitleşdirmek) boýunça gowy iş ediň.

5. "Gyssagly" önümçilik ökde işçilere ileri tutmaly we öwrüm başlangyjy amala aşyrmaly.

Gyssagly bölekleriň çykarylyşyny ýokarlandyrmak üçin sanjym sikliniň wagtyny gysgaltmak üçin täsirli çäreleri görüň.

Gyssagly zatlaryň önümçilik prosesinde gözleglerde we çalşyklarda gowy iş ediň.

12. Gurallary / esbaplary dolandyrmak
Gurallaryň / garnituralaryň ulanylyşyny ýazga almak üçin gowy iş ediň.

Gural ulanyjynyň jogapkärçilik ulgamyny (ýitginiň öwezini dolmak) durmuşa geçiriň.

Wagtyň tapawudyny tapmak üçin gurallar / esbaplar yzygiderli sanalmalydyr.

Gurallary / esbaplary geçirmek üçin dolandyryş düzgünlerini düzüň.

Gural / garnituralary saklaýan şkaf (gulplanan) ediň.

Sarp edilýän zatlar "söwda edilmeli" we barlanylmaly / tassyklanmaly.

13. Şablonlary / resminamalary dolandyrmak
Şablonlary / resminamalary klassifikasiýa etmekde, kesgitlemekde we saklamakda gowy iş ediň.

Şablonlaryň / resminamalaryň ulanylyşyny ýazga almak üçin gowy iş ediň (sanjym galyplaýyş prosesi kartoçkalary, iş görkezmeleri, hasabatlar).

Şablon / resminama sanawyny (sanaw) sanaň.

"Kamera tagtasyny" doldurmak üçin gowy iş ediň.

(7) Sanjym galyndy tagtasy

(8) Gowy we erbet plastmassa bölekleri

(9) Iňňeli material nusgasy

(10) Burun materiallaryna girmek we çykmak üçin Kanban tagtasy

(11) Plastiki bölekleriň hiline gözegçilik Kanban

(12) Galyndylary üýtgetmek meýilnamasy üçin Kanban

(13) Önümçilik rekordy kanban


16. Sanjym galyp önümçiliginiň mukdar taýdan dolandyrylyşy
San taýdan dolandyrmagyň roly:

A. Güýçli obýektiwlik bilen gürlemek üçin maglumatlary ulanyň.

B. Iş öndürijiligi kesgitlenýär we ylmy dolandyryşy amala aşyrmak aňsat.

C. Dürli wezipelerdäki işgärleriň jogapkärçilik duýgusyny ýokarlandyrmaga amatly.

D. Işgärleriň höwesini artdyryp biler.

It. Ony geçmiş bilen deňeşdirip bolar we ylmy taýdan düzülen täze iş maksatlary.

F. Meseläniň sebäbini seljermek we gowulaşdyrmak çärelerini teklip etmek peýdalydyr.

1. Sanjym galyp önümçiliginiň netijeliligi (≥90%)

Önümiň ekwiwalent wagty

Önümçiligiň netijeliligi = ———————— × 100%

Hakyky önümçilik kommutatory

Bu görkeziji, tehniki derejäni we önümçiligiň durnuklylygyny görkezýän önümçilik prosesine gözegçilik we iş netijeliligine baha berýär.

2. Çig malyň ulanylyş derejesi (≥97%)

Ammar plastmassa bölekleriniň umumy agramy

Çig malyň ulanylyş derejesi = ———————— × 100%

Önümçilikde ulanylýan çig malyň umumy agramy

Bu görkeziji, sanjym galyp önümçiliginde çig malyň ýitgisine baha berýär we her pozisiýanyň işiniň hilini we çig mal gözegçiligini görkezýär.

3. Kauçuk bölekleriň partiýa derejesi (≥98%)

IPQC gözden geçirmek OK partiýa mukdary

Kauçuk bölekleriň partiýa derejesi = ———————————— × 100%

Sanjym galyplaýyş bölümi tarapyndan gözden geçirmek üçin iberilen toparlaryň umumy sany

Bu görkeziji, dürli bölümlerdäki işleriň hilini, tehniki dolandyryş derejesini we önümiň hiline gözegçilik ýagdaýyny görkezýän rezin bölekleriň galyndy hiline we kemçilik derejesine baha berýär.

4. Maşyny ulanmagyň derejesi (ulanylyş derejesi) (≥86%)

Sanjym galyplaýjy maşynyň hakyky önümçilik wagty

Maşyny ulanmagyň derejesi = —————————— × 100%

Nazary taýdan öndürilmeli

Bu görkeziji, sanjym galyplaýjy maşynyň iş wagtyna baha berýär we enjamyň / galybyň hyzmatynyň hilini we dolandyryş işiniň bardygyny görkezýär.

5. Sanjym galyndylarynyň öz wagtynda saklanyş tizligi (≥98.5%)

Sanjym galyndylarynyň sany

Sanjym galyndylarynyň öz wagtynda ammar tizligi = ——————————— × 100%

Jemi önümçilik tertibi

Bu görkeziji, sanjym galyplarynyň önümçilik tertibine, işiň hiline, iş netijeliligine we plastmassa bölekleriniň ammarlarynyň takyklygyna baha berýär we önümçilik meýilnamalarynyň ýagdaýyny we önümçilik netijeliligini yzarlamak tagallalaryny görkezýär.

6. Galyndylaryň zyýany (≤1%)

Önümçilikde zeper ýeten galyndylaryň sany

Galyndy zeperiniň derejesi = —————————— × 100%

Önümçilige goýlan galyndylaryň umumy sany

Bu görkeziji, galyndylary ulanmak / tehniki hyzmatyň ýerine ýetirilişine baha berýär we işiň hilini, tehniki derejesini we degişli işgärleriň galyndylary ulanmak / hyzmat etmek habardarlygyny görkezýär.

7. Adam başyna düşýän ýyllyk täsirli önümçilik wagty (002800 sagat / adam.year)

Productionyllyk önümçiligiň ekwiwalent wagty

Adam başyna ýyllyk täsirli önümçilik wagty = ———————————

Ortaça adam sany

Bu görkeziji, sanjym galyplaýyş ussahanasyndaky maşynyň ýagdaýyna gözegçilik ýagdaýyna baha berýär we galybyň gowulaşma täsirini we sanjym galyp IE-iň gowulaşdyrmak ukybyny görkezýär.

8. Getirmegiň tizliginiň gijikdirilmegi (≤0.5%)

Gijikdirilen gowşuryş toparlarynyň sany

Getirmegiň tizliginiň gijikdirilmegi = —————————— × 100%

Getirilen partiýalaryň umumy sany

Bu görkeziji, dürli bölümleriň işiniň utgaşdyrylmagyny, önümçilik meýilnamasynyň yzarlaýyş täsirini we sanjym galyplaýyş bölüminiň umumy işleýşini we plastmassa böleklerini eltmekde gijikdirmeleriň sanyna baha berýär.

10.Up we aşak wagt (sagat / set)

Uly model: 1,5 sagat Orta model: 1,0 sagat Kiçijik model: 45 minut

Bu görkeziji, galyndy / tehniki işgärleriň iş hiline we netijeliligine baha berýär we galyndydan ozal taýýarlyk işleriniň bardygyny ýa-da düzediş işgärleriniň tehniki derejesini görkezýär.

11. Howpsuzlyk hadysalary (0 gezek)

Bu görkeziji, her bir wezipedäki işgärleriň howpsuzlyk önümçiliginiň habardarlygynyň derejesine, we sanjym galyplary bölümi tarapyndan ähli derejedäki işgärleriň howpsuzlygy önümçilik okuwynyň / ýerinde howpsuzlyk önümçiliginiň dolandyrylyşyna baha berýär, howpsuzlygy barlamak önümçiliginiň dolandyrylyşynyň ähmiýetini we gözegçiligini görkezýär. jogapkär bölüm tarapyndan.

On ýedi. Sanjym galyplary bölümi üçin zerur resminamalar we materiallar
1. Sanjym galyplaýjy maşynyň işgärleri üçin "Amal görkezmeleri".

2. Sanjym galyplaýjy maşynlar üçin iş görkezmeleri.

3. Sanjym galyndylarynyň bölekleri üçin hil standartlary.

4. Adaty sanjym galyplaýyş prosesi şertleri.

5. Sanjym galyplarynyň amal şertleriniň ýazgy sahypasyny üýtgediň.

6. Sanjym galyplaýjy maşyn / galyndylara hyzmat ediş ýazgysy.

7. Hil gözegçiligi işgärleri rezin bölekleri barlamak ýazgy tablisasy.

8. Maşynyň ýagdaýy önümçilik ýazgysy.

9. Maşynyň ýerleşiş modeli (meselem: tassyklama OK belgisi, synag tagtasy, reňk tagtasy, kemçilik çäk modeli, mesele modeli, gaýtadan işlenen bölek modeli we ş.m.).

10. Wokzal tagtasy we status kartasy (gyssagly kartoçkany goşmak bilen).

 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking