You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Wýetnamyň awtoulag kömekçi pudagynyň ösmeginde esasy päsgelçilikler

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-08-22  Browse number:416
Note: Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrligi awtoulag kömekçi pudagynyň soňky döwürde haýal ösmeginiň esasy sebäbiniň Wýetnamyň awtoulag bazarynyň birneme kiçidigini, Taýlandyň üçden bir bölegini we Indoneziýanyň dörtden biri. Biri.

Wýetnamyň "Wýetnam +" 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda habar berdi. Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrligi awtoulag kömekçi pudagynyň soňky döwürde haýal ösmeginiň esasy sebäbiniň Wýetnamyň awtoulag bazarynyň birneme kiçidigini, Taýlandyň üçden bir bölegini we Indoneziýanyň dörtden biri. Biri.

Bazar masştaby az we awtoulag ýygnaýjylaryň köp bolmagy we dürli modelleriň ýaýramagy sebäpli önümçilik kompaniýalaryna (önümçilik, awtoulag ýygnamak we bölek öndürmek ýaly) önümlere we köpçülikleýin önümçilige maýa goýmak we ösdürmek kyn. Bu awtoulaglaryň lokalizasiýasyna we awtoulag kömekçi pudagynyň ösmegine päsgelçilikdir.

Recentlyakynda ätiýaçlyk şaýlarynyň üpjünçiligini işjeň üpjün etmek we içerki mazmuny ýokarlandyrmak maksady bilen Wýetnamdaky käbir iri içerki kärhanalar awtoulag kömekçi pudagyna maýa goýumlaryny işjeň artdyrdylar. Şolaryň arasynda THACO AUTO, awtoulaglaryň we ätiýaçlyk şaýlarynyň lokallaşdyrylan mazmunyny ýokarlandyrmak üçin Quang Nam welaýatynda 12 zawod bilen Wýetnamyň iň uly ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýän senagat parkynyň gurluşygyna maýa goýdy.

Wýetnam Çanhaý awtoulag kompaniýasyndan başga-da, Berjaýa topary Quang Ninh welaýatynda “Üstünlik-Wýetnam awtoulag kömekçi senagat klasteriniň” gurluşygyna maýa goýdy. Bu awtoulag kömegi bilen meşgullanýan köp sanly kompaniýanyň ýygnanýan ýerine öwrüler. Bu kompaniýalaryň esasy önümleri, diňe bir Berjaýa toparynyň esasy işlerine hyzmat etmän, eksport işlerine hem hyzmat edýän has ýokary tehnologiki mazmuna eýe bolan awtoulag zapas şaýlarydyr.

Bu pudakdaky hünärmenler, global çip üpjünçiligi ýetmezçiliginiň şu ýylyň ahyrynda ýa-da 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda kem-kemden durnuklylyga gaýdyp geljekdigine ynanýarlar. Wýetnamyň awtoulag kömekçi pudagynyň esasy meselesi henizem ösüş üçin amatly bolmadyk kiçi bazar kuwwatydyr. awtoulag önümçiligi we gurnama işleri we ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmek boýunça işler.

Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrligi, bazaryň kiçi göwrüminiň we içerki awtoulaglaryň bahasy bilen önümçilik bahasy bilen import edilýän awtoulaglaryň bahasy we önümçilik bahasy arasyndaky tapawudyň Wýetnam awtoulag pudagy üçin iki esasy päsgelçilikdigini boýun alýar.

Vietnamokarda agzalan päsgelçilikleri aýyrmak üçin Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrligi adamlaryň, esasanam Hanoý we Ho Chi Minh şäheri ýaly iri şäherleriň ýaşaýjylarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin infrastruktura ulgamyny meýilleşdirmegi we gurmagy teklip edýär.

Wýetnamyň Söwda we Söwda ministrligi, içerde öndürilen awtoulaglaryň we import edilýän awtoulaglaryň önümçilik çykdajylarynyň arasyndaky tapawut meselesini çözmek üçin bölekler üçin artykmaç salgyt salgyt syýasatlaryny goldamagy we netijeli durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ynanýar. we awtoulag öndürmek we ýygnamak işlerine hyzmat edýän komponentler.

Mundan başga-da, kärhanalary önümçiligi we içerki gymmaty ýokarlandyrmagy höweslendirmek üçin ýörite nyrhlar baradaky degişli düzgünlere täzeden garamagy we üstüni ýetirmegi göz öňünde tutuň.
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking