You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Üýtgedilen plastmassa hakda näçe bilýärsiňiz?

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-02-03  Browse number:461
Note: Modelleri ýeňilleşdirmek üçin önümçilik we gaýtadan işlemek wagtynda suwuk ýagdaýda bolýar, gaýtadan işlemek tamamlanandan soň berk görnüşi görkezýär.

Plastmassa esasy komponent hökmünde ýokary polimerli materialdyr. Sintetiki çybyklardan we doldurgyçlardan, plastifikatorlardan, stabilizatorlardan, çalgy ýaglaryndan, pigmentlerden we beýleki goşundylardan durýar. Modelleri ýeňilleşdirmek üçin önümçilik we gaýtadan işlemek wagtynda suwuk ýagdaýda bolýar, gaýtadan işlemek tamamlanandan soň berk görnüşi görkezýär.

Plastmassanyň esasy düzüm bölegi sintetiki rezin. Düwürtikler ilkibaşda rozin, gabyk we ş.m. haýwanlar we ösümlikler tarapyndan bölünip çykýan lipidleriň adyny göterýär. Sintetiki rezinler (käwagtlar diňe "rezinler" diýilýär) dürli goşundylar bilen garylmadyk polimerlere degişlidir. Resin, plastmassanyň umumy agramynyň takmynan 40% -den 100% -ine çenli. Plastmassanyň esasy aýratynlyklary esasan reziniň häsiýetleri bilen kesgitlenýär, ýöne goşundylar hem möhüm rol oýnaýar.Näme üçin plastmassa üýtgedilmeli?

"Plastiki üýtgetme" diýilýän zat, asyl öndürijiligini üýtgetmek we plastmassa rezine bir ýa-da birnäçe madda goşmak bilen bir ýa-da birnäçe tarapy gowulandyrmak usulyny aňladýar we şeýlelik bilen ulanyş gerimini giňeltmek maksadyna ýetýär. Üýtgedilen plastmassa materiallaryna bilelikde "üýtgedilen plastmassa" diýilýär.

Häzirki wagta çenli plastmassa himiýa senagatynyň gözlegleri we ösüşi müňlerçe polimer materiallaryny sintez etdi, olaryň diňe 100-den gowragy senagat taýdan gymmatly. Plastmassada köplenç ulanylýan rezin materiallarynyň 90% -den gowragy bäş umumy rezinde jemlenendir (PE, PP, PVC, PS, ABS) Häzirki wagtda köp sanly täze polimer materiallaryny sintez etmegi dowam etdirmek gaty kyn. ne tygşytly, ne-de realistik.

Şonuň üçin polimeriň düzümi, gurluşy we öndürijiligi we şu esasda bar bolan plastmassalary üýtgetmek, täze plastmassa materiallaryny öndürmek arasyndaky baglanyşygy çuňňur öwrenmek, plastmassa pudagyny ösdürmegiň täsirli usullaryndan birine öwrüldi. Jynsy plastmassa pudagy soňky ýyllarda ep-esli ösüş gazandy.

Plastiki üýtgetme, plastmassa materiallarynyň häsiýetlerini adamlar tarapyndan fiziki, himiki ýa-da iki usul bilen garaşylýan ugurda üýtgetmegi ýa-da çykdajylary ep-esli azaltmak, ýa-da käbir häsiýetleri gowulaşdyrmak ýa-da plastmassa materiallaryň täze funksiýalaryny aňladýar. Üýtgetme prosesi sintetiki rezinleriň polimerizasiýasy wagtynda bolup biler, ýagny kopolimerizasiýa, gornuş, biri-birine baglanyşyk we ş.m. ýaly himiki modifikasiýa sintetiki rezini gaýtadan işlemek wagtynda, ýagny fiziki üýtgetme ýaly amala aşyrylyp bilner. doldurmak, bilelikde garyşdyrmak, güýçlendirmek we ş.m.

Plastiki üýtgetmegiň usullary haýsylar?

1. Dolduryşy üýtgetmek (mineral doldurmak)

Ordinaryönekeý plastmassa organiki däl mineral (organiki) poroşok goşmak bilen, plastmassa materiallarynyň berkligi, gatylygy we ýylylyga garşylygy gowulaşyp biler. Dolduryjylaryň köp görnüşi bar we olaryň häsiýetleri gaty çylşyrymly.

Plastiki doldurgyçlaryň roly: plastmassa gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak, fiziki we himiki häsiýetleri gowulandyrmak, göwrümi ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak.

Plastiki goşundylar üçin talaplar:

(1) Himiki häsiýetler hereketsiz, inert we rezin we beýleki goşundylar bilen ýaramaz täsir etmeýär;

(2) plastmassa suwa garşylyk, himiki garşylyk, howa garşylygy, ýylylyga garşylyk we ş.m. täsir etmeýär;

(3) Plastmassanyň fiziki aýratynlyklaryny azaltmaýar;

(4) köp mukdarda dolduryp bolýar;

(5) Deňeşdirilen dykyzlyk az we önümiň dykyzlygyna az täsir edýär.

2. Güýçlendirilen üýtgetme (aýna süýüm / uglerod süýümi)

Güýçlendirmek çäreleri: aýna süýüm we uglerod süýümi ýaly süýümli materiallary goşmak bilen.

Güýçlendirmek täsiri: materialyň berkligini, güýjüni, gatylygyny we ýylylyga garşylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler,

Üýtgetmegiň ýaramaz täsirleri: manyöne köp material arakesmede ýeriň pesligine we uzalmagyna sebäp bolar.

Ösüş ýörelgesi:

(1) Güýçlendirilen materiallar has güýçli we modully;

.

. ajaýyp aýratynlyklary.

3. Üýtgetme

Köp materiallar gaty kyn we gaty döwük däl. Has berkligi ýa-da ultrafin organiki däl materiallary goşmak bilen, materiallaryň berkligi we pes temperatura öndürijiligi ýokarlanyp bilner.

Güýçlendiriji serişde: Gatylaşandan soň plastmassanyň çişigini azaltmak we täsir güýjüni we uzalmagyny gowulandyrmak üçin rezine goşundy goşuldy.

Köplenç ulanylýan berkitme serişdeleri, esasanam erkek angidrid gornuş birleşdirijisi:

Etilen-winil asetat kopolimer (EVA)

Poliolefin elastomer (POE)

Hlorlanan polietilen (CPE)

Akrilonitril-butadien-stirol kopolimer (ABS)

Stiren-butadien termoplastiki elastomer (SBS)

EPDM (EPDM)

4. ameangyn yza süýşüriji modifikasiýa (galogensiz ýangyn saklaýjy)

Elektron enjamlary we awtoulaglar ýaly köp pudaklarda ýangynyň yza galmagy üçin materiallar talap edilýär, ýöne köp plastmassa çig malynyň ýangynyň pesligi bar. Ameangyn saklaýjylaryny goşmak arkaly ýangynyň yza galmagy gowulaşýar.

Ameangyn öçürijiler: ýangyn saklaýjylary, ýangyn saklaýjylary ýa-da ýangyn saklaýjylary, ýangyjy polimerlere ýangynyň yza galmagyny üpjün edýän funksional goşundylar hökmünde hem bellidir; olaryň köpüsi VA (fosfor), VIIA (brom, hlor) we ⅢA (antimon, alýumin) elementleriniň birleşmeleri.

Molibden birleşmeleri, galaýy birleşmeler we tüsse basyjy täsirleri bolan demir birleşmeleri hem ýangyn saklaýanlar kategoriýasyna degişlidir. Olar, esasan, polimer plastmassalaryň ýakylmagyny gijikdirmek ýa-da öňüni almak üçin ýangyn saklaýjy talaplary bolan plastmassalar üçin ulanylýar. Ot ýakmagy, öz-özüni öçürmegi we ýakmagy kynlaşdyryň.

Plastiki ýalyn saklaýjy derejesi: HB, V-2, V-1, V-0, 5VB-den 5VA-a çenli.

5. Howa garşylygy üýtgetmek (garramaga garşy, ultramelewşe, pes temperatura garşylyk)

Adatça pes temperaturada plastmassanyň sowuk garşylygyny aňladýar. Plastmassa mahsus pes temperatura çişligi sebäpli, pes temperaturalarda plastmassa döwülýär. Şonuň üçin pes temperatura şertlerinde ulanylýan köp sanly plastmassa önümleri, adatça sowuklyga garşy bolmaly.

Howa garşylygy: gün şöhlesi, temperaturanyň üýtgemegi, ýel we ýagyş ýaly daşky şertleriň täsiri sebäpli plastiki önümleriň solmagy, reňklenmegi, döwülmegi, heklenmegi we plastiki önümleriň güýjiniň peselmegi ýaly birgiden garrylyk hadysalaryna degişlidir. Ultramelewşe şöhlelenmesi plastiki garramagy ösdürmekde esasy faktor.

6. Üýtgedilen garyndy

Plastiki garyndy, bir materialyň işleýşini gowulandyrmak ýa-da maddy häsiýetleriň maksady bolan iki ýa-da has köp materialy ýokary öndürijilikli, işleýän we ýöriteleşdirilen täze materiallara taýýarlamak üçin fiziki garyşyk ýa-da himiki graft we kopolimerizasiýa usullaryny ulanmakdyr. Bar bolan plastmassalaryň işleýşini gowulaşdyryp ýa-da ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp biler.

Umumy plastmassa erginleri: PVC, PE, PP, PS erginleri giňden ulanylýar we önümçilik tehnologiýasy umuman özleşdirildi.

In Engineeringenerçilik plastmassa garyndysy: esasan kompýuter, PBT, PA, POM (polioksimetilen), PPO, PTFE (polietetrafluoroetilen) we beýleki in engineeringenerçilik plastmassalary we ABS rezini bilen garyşyk ulgamyny öz içine alýan in engineeringener plastmassalarynyň (rezin) garyndysyna degişlidir. üýtgedilen materiallar.

Kompýuter / ABS garyndysyny ulanmagyň ösüş depgini plastmassa meýdanynda öňdäki hatarda durýar. Häzirki wagtda PC / ABS garyndysynyň gözlegleri polimer erginleriniň gözleg nokadyna öwrüldi.

7. Zirkonium fosfat üýtgedilen plastmassa

1) Polipropilen PP / organiki üýtgedilen sirkonium fosfat OZrP birleşmesini eritmek usuly we in engineeringenerçilik plastmassasynda ulanmak arkaly taýýarlamak

Ilki bilen, oktadekil dimetil üçünji amin (DMA) organiki üýtgedilen sirkonium fosfatyny (OZrP) almak üçin α-sirkonium fosfat bilen reaksiýa berilýär, soň bolsa OZrP polipropilen (PP) bilen PP / OZrP kompozitlerini taýýarlamak üçin ereýär. 3% massa bölegi bolan OZrP goşulanda, PP / OZrP birleşmesiniň dartyş güýji, täsir güýji we flexural güýji degişlilikde 18% 2, 62. 5% we 11 3% ýokarlandyrylyp bilner. arassa PP materialy bilen deňeşdirilende. Malylylyk durnuklylygy hem ep-esli gowulaşýar. Sebäbi DMA-nyň bir ujy himiki baglanyşyk emele getirmek üçin organiki däl maddalar bilen täsirleşýär we uzyn zynjyryň beýleki ujy birleşmäniň dartyş güýjüni ýokarlandyrmak üçin PP molekulýar zynjyry bilen fiziki taýdan baglanyşýar. Gowulaşan täsir güýji we ýylylyk durnuklylygy, sirkonium fosfat PP-iň β kristallaryny öndürmegine sebäp bolýar. Ikinjiden, üýtgedilen PP bilen sirkonium fosfat gatlaklarynyň arasyndaky täsir, sirkonium fosfat gatlaklarynyň arasyndaky aralygy artdyrýar we has gowy dispersiýa edýär, netijede egilmek güýji ýokarlanýar. Bu tehnologiýa in engineeringenerçilik plastmassalarynyň işleýşini gowulandyrmaga kömek edýär.

2) Poliwinil alkogoly / α-zirkonium fosfat nanokompozit we ýangyny saklaýan materiallarda ulanylmagy

Poliwinil alkogoly / α-zirkonium fosfat nanokompozitleri, esasan, ýangyn saklaýjy materiallary taýýarlamak üçin ulanylyp bilner. ýol:

① Ilki bilen refluks usuly α-zirkonium fosfat taýýarlamak üçin ulanylýar.

100 100 ml / g suwuk-gaty gatnaşyga laýyklykda mukdar α-zirkonium fosfat poroşokyny alyň we deionizirlenen suwda ýaýradyň, otag temperaturasynda magnit garyndysynyň aşagynda etilamin suw erginini goşuň, soňra mukdarda dietanolamin goşuň we ZrP taýýarlamak üçin ultrases usuly bilen bejeriň -OH suwly ergin.

5 5% ergin almak, mukdarda ZrP-OH suwly ergin goşmak, 90-10 ℃ deionlaşdyrylan suwda belli bir mukdarda poliwinil spirtini (PVA) eritiň, 6-10 sagat garyşmagy dowam etdiriň, ergini sowadyň we galyba guýuň otag temperaturasynda howa gury, takmynan 0,15 mm inçe film emele gelip biler.

ZrP-OH goşulmagy PVA-nyň başlangyç zaýalanma temperaturasyny ep-esli peseldýär we şol bir wagtyň özünde PVA zaýalanýan önümleriň karbonlaşma reaksiýasyny öňe sürýär. Sebäbi ZrP-OH zaýalanmagy wagtynda emele gelen polýanion, Norrish II reaksiýasy arkaly PVA kislota toparynyň gyrkym reaksiýasyny öňe sürmek üçin proton kislotasy hökmünde çykyş edýär. PVA-nyň zaýalanýan önümleriniň karbonizasiýa reaksiýasy uglerod gatlagynyň okislenme garşylygyny gowulandyrýar we şeýlelik bilen birleşýän materialyň ýangyn saklaýjy işini gowulandyrýar.

3) Poliwinil alkogoly (PVA) / oksidlenen krahmal / α-zirkonium fosfat nanokompozit we mehaniki häsiýetleri gowulandyrmakdaky roly

Α-Zirkonium fosfat sol-gel refleksi usuly bilen sintez edildi, n-butilamin bilen organiki taýdan üýtgedildi we PVA / α-ZrP nanokompozit taýýarlamak üçin OZrP we PVA garyndy. Birleşdirilen materialyň mehaniki aýratynlyklaryny netijeli gowulandyrmak. PVA matrisa mass-ZrP massasy boýunça 0,8% bolanda, birleşýän materialyň döwülmeginde dartyş güýji we uzalmagy degişlilikde arassa PVA bilen deňeşdirilende 17% 3 we 26 ýokarlanýar. 6%. Sebäbi α-ZrP gidroksil krahmal molekulýar gidroksil bilen güýçli wodorod baglanyşygyny döredip biler, bu bolsa mehaniki häsiýetleriň gowulaşmagyna getirýär. Şol bir wagtyň özünde ýylylyk durnuklylygy hem ep-esli ýokarlanýar.

4) Polistirol / organiki üýtgedilen sirkonium fosfat birleşme materialy we ýokary temperatura gaýtadan işleýän nanokompozit materiallarynda ulanylmagy

α-Zirkonium fosfat (α-ZrP) MA-ZrP erginini almak üçin metilamin (MA) tarapyndan öňünden goldanýar, soňra sintezlenen p-hlorometil stirol (DMA-CMS) ergini MA-ZrP erginine goşulýar we garylýar. otagyň temperaturasy 2 d, önüm süzülýär, gaty maddalar hloryň ýokdugyny anyklamak üçin distillendirilen suw bilen ýuwulýar we wakuumda 80 24 24 sagatda guradylýar. Ahyrynda, birleşme köp polimerizasiýa bilen taýýarlanýar. Köp mukdarda polimerizasiýa wagtynda stironyň bir bölegi sirkonium fosfat laminatlarynyň arasyna girýär we polimerizasiýa reaksiýasy ýüze çykýar. Önümiň ýylylyk durnuklylygy ep-esli gowulaşýar, polimer korpusy bilen sazlaşyk has gowudyr we nanokompozit materiallaryny ýokary temperaturaly gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyk bolup biler.

 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking