You are now at: Home » News » Türkmenler » Text

Plastmassa pudagynyň ösüş perspektiwalary nähili? Tendensiýa näme?

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-07-04  Browse number:403
Note: Geljegi, göwrümi we ösüşi baradaky gözleg hasabatlarynyň yzy birin-birin yzarlandy. Bu gözlegleriň netijesinde plastmassa pudagynyň ösüşi yzygiderli gowulaşýar.

Plastmassa senagaty önümçilik, satuw we gaýtadan işlemek ýaly köp ugurlary öz içine alýar, lukmançylyk, transport, transport, ylmy gözleg, gaplama we beýleki ugurlar, şol sanda ýokary nebit-himiýa önümçilik kompaniýalary, aşaky önüm gaýtadan işleýän kompaniýalar, söwdagärler, B-end söwda merkezleri we başgalar köp ölçegli integrasiýa. Plastmassa pudagynyň örän uludygyny, senagata, plastmassa pudagyna esaslanýan köp sanly diskussiýanyň bardygyny aýdyp bolar. Geljegi, göwrümi we ösüşi baradaky gözleg hasabatlarynyň yzy birin-birin yzarlandy. Bu gözlegleriň netijesinde plastmassa pudagynyň ösüşi yzygiderli gowulaşýar.

Belli ýagdaýlarda, 20-nji asyryň polat asyry, 21-nji asyryň bolsa plastmas asyry boljakdygyna ynanýarlar. 21-nji asyra girenden soň, global plastmassa senagaty çalt ösüş döwrüne gadam basdy. Dürli ýurtlaryň bazarlarynda önümçilikde, importda we sarp edişde plastmassa yzygiderli ýokarlanýar.

Gündelik durmuşymyzda, plastmassanyň bize getirýän amatlylygy ähliumumydyr we hatda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna, esasanam hemme ýere aralaşýar. Agaçdan, sementden we polatdan soň dördünji uly materialdyr we durmuşymyzdaky orny hem ýokarlanýar.

40 ýyllyk çalt ösüşden soň, plastmassa polat, mis, sink, metal, agaç we beýleki materiallary çalşyp başlady we häzirki wagtda gurluşyk, tehnika, senagat üpjünçiligi we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Ylmy maglumatlar diňe Hytaýyň plastmassa bazarynyň göwrüminiň 3 trillion ýuana ýetendigini we plastmassa pudagynyň çalt ösýändigini görkezýär.

Häzirki wagtda Hytaýyň adam başyna düşýän ýyllyk plastmassa sarp edilişi bary-ýogy 12-13 kg, bu ösen ýurtlaryň 1/8 bölegine we ortaça ösen ýurtlaryň 1/5 bölegine deňdir. Bu gatnaşyga görä, dürli ýurtlarda plastmassa senagatynyň ösüş meýdany birneme uludyr. Hytaýyň pikiriçe, ýakyn geljekde Hytaý dünýäde ikinji orunda durýan sarp edijiden soň ikinji öndüriji bolar diýlip garaşylýar.

21-nji asyrda plastmassa pudagynyň ösüş perspektiwasy gaty gowy. Plastmassa pudagyna düşünmek isleseňiz, ilki bilen plastmassa çig malynyň bazar şertlerine düşünmeli we elmydama plastik çig malyň tendensiýasyna düşünmeli. Internetde göz aýlap boljak köp maglumat bar. Stokarky we aşaky plastmassa kompaniýalarynyň geleşiklerine, maglumatlaryna, ammarlaryna, logistika we maliýe serişdelerine serediň. Öňki zawodyň bazar bahasynyň çykmagyna we bazaryň derňewine düşünmek üçin öz wagtynda. Mundan başga-da, häzirki wagtda köp web sahypasyndaky maglumatlaryň 90% -i mugt.

Plastmassa senagatyny arassalaýjy materiallaryň geljegi

Plastmassa pudagynyň ösüş üçin gowy geljegi bar bolsa-da, plastmassa size amatly şertlerde daşky gurşawyň hapalanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Plastiki hapalanmak meselesi hemişe öňümizde bolupdy, şonuň üçin käbir zaýalanýan plastmassalar hem bazara çykyp başlady, ýöne olaryň gaty gymmat bolmagy zaýalanýan plastmassa bazarynyň zaýalanmaýan plastmassalary çalşyp bilmezligine sebäp boldy. Plastmassa pudagynyň çalt ösmegi, şeýle hem plastik galyndylar, plastmassa hapalanmagy, plastmassa gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly köp gizlin howplary getirdi. Häzirki wagtda dürli ýurtlar plastik paketleri ulanmak, plastmassa gadaganlyklary ýaly käbir plastik syýasatlary girizdi, we plastiki çäklendirmeler. Şonuň üçin plastmassanyň geljekdäki ösüşi arassa materiallara ýykgyn eder.

Bu nukdaýnazardan hökümet we degişli bölümler kärhanalary zaýalanýan plastmassalary ösdürmäge, tehnologiki üstünlikleri gysga wagtda durmuşa geçirmäge, çykdajylary azaltmaga we zaýalanýan plastmassalary mümkin boldugyça gysga wagtda çalyşmaga mümkinçilik bermeli.

Plastmassa senagatynyň ýokary derejeli önümleriniň geljegi

Kömür himiýasy senagatynyň ösmegi bilen dürli ýurtlardaky umumy plastmassa garaşlylyk derejesi kem-kemden azaldy we ýokary derejeli üýtgedilen plastmassa önümlerine garaşlylyk derejesi henizem 70% -e çenli uludyr. Dürli ýurtlarda plastmassa önümleriniň ösüşi ýokary derejeli önümleriň ösüşine has ýykgyn eder.

Plastmassa senagaty-onlaýn işewürligiň geljegi

"Internet +" -iň we üpjünçilik taraplaýyn özgertmeleriň çuňlaşmagy bilen, plastmassa pudagynda täze satuw kanallary ösýär, dürli ýurtlarda onlaýn onlaýn kärhanalar köpelýär we hyzmatlar diwersifikasiýalaşýar, plastmassa söwdasyny has standartlaşdyrylan, täsirli we pes edýär -kost.
 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking