PostYou are now at: Home » Supply » machinery/equipments » Others »

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ସିରିଜ୍ ନିର୍ମାତା |

Click image to view original image
Brand: shoucheng
Price: Negotiable
Min.Order:
Supply
Delivery: Shipment within days since the date of payment
Address: Chinaland
Valid until: Never Expire
Updated on: 2021-10-04 12:06
Hits: 2321
Enquiry
Company Detail
You are not logged in. Please log in to view contact details
After registering for free as a member, you can...
Supply and demand information Promote their products
The establishment of corporate shops Do business online
Not a member, Register Now
 
 
Details

ପାରାମିଟର ମଡେଲ୍ |
HC-Q1500 | HC-Y1500 HC-S1500
ଦୃଶ୍ୟ ଆକାର | mm 1500 * 1550 * 2000 1500 * 1550 * 2100 1500 * 1550 * 2100
ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍
ନିମୋନିଆ ତେଲ ଚାପ ସର୍ଭୋ |
ଉପର ଡାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | mm 500 550 550
ଲୋୟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ | mm 450 450 450
ମୋଡ୍ ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା | mm 200 220 220
ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପ ଗରମ ଗରମ | Mpa > = 4.0 > = 4.0 > = 4.0
ଆଉଟପୁଟ୍ ଘଣ୍ଟା | 80-100 100-150 100-200
ଭୋଲଟେଜ୍ ଭି 380 380 380
ଇନଫ୍ରାଡ୍ ସୁରକ୍ଷା
ନା ହଁ ହଁ
ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | କିଲୋଗ୍ରାମ୍ 800 1000 1200
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍
ହଁ ହଁ ହଁ

ଗରମ ପ୍ଲେଟ ୱେଲଡିଂ ମେସିନର ନୀତି: ମୁଖ୍ୟତ temperature ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ଗରମ ପ୍ଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ୱେଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ | ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ, ଗରମ ପ୍ଲାଟ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କସିପ୍ ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖରେ ଥାଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗରମ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ, ୱାର୍କସିପ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ତରଳି ଯିବ | ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ, ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ଅପସାରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏକତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେଲଡିଂ ସମୟ ଏବଂ ୱେଲଡିଂ ଗଭୀରତା ପରେ, ସମଗ୍ର ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୁଏ |ଉ: ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

1. ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ କୁ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂଲମ୍ବ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ |

Hot। ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂକୁ ଛାଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ଦିଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ତାହା ହେଉଛି, ଭୂସମାନ୍ତର ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ |

3. ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନର ପରିମାଣ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଅଂଶଗୁଡିକର ଆକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ | ଉପକରଣର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ନିମୋନେଟିକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ ହୋଇପାରେ | ଯଥା ନିମୋନେଟିକ୍ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ |

4. ୱେଲଡିଂ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମୋଡ୍ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭଲ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖେ, ୱାର୍କସିପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ୱେଲଡିଂ ତାପମାତ୍ରା, ଗରମ ସମୟ, ଥଣ୍ଡା ସମୟ, ଗରମ ଗଭୀରତା, ୱେଲଡିଂ ଗଭୀରତା ଚାପ, ସୁଇଚ୍ ସମୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟର ପରେ ସ୍ଥିର ୱେଲଡିଂ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ al କଳ୍ପିକ ୱେଲଡିଂ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ, ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 90 ° ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇପାରେ |

ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, କେବଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ) |

ରବର ଅଂଶ ସହିତ ଉତ୍ପାଦର ଉପର କ୍ଲମ୍ପକୁ ଚୋବାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିମ୍ନ କ୍ଲମ୍ପକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ | ଆରମ୍ଭ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ | ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ଲାଟେନ୍ ଏବଂ ଉପର ପ୍ଲାଟେନ୍ (ଏକ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗତିଶୀଳ) ପ୍ରବେଶ କରେ | ଉପର କ୍ଲମ୍ପକୁ ଉପର ପ୍ଲେଟର ତଳ ଭାଗରେ ଏବଂ ତଳ ପ୍ଲେଟରେ ଆଲୁଅ କରନ୍ତୁ |B. ଗରମ ପ୍ଲେଟ ମେସିନର ସୁବିଧା:

1. ସହଜ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ପରିସର |

2. ୱାଲ୍ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ରଭାବ ୱେଲଡିଂ ପରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ |

3. ବୃହତ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ କିମ୍ବା ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ୱେଲ୍ଡିଂ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ |

4. ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି, ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ପାରମ୍ପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଦ୍ରୁତ |

5. ଫ୍ୟୁଜେଲେଜ୍ ର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତ sky ଆକାଶ ନୀଳ, ଯାହା ସଫା, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଇଳା ପ୍ରତିରୋଧକ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଟେ |

6. ସମଗ୍ର ମେସିନ୍ ଗଠନର ଡିଜାଇନ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଉଦାର ଅଟେ |C. ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ |


ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର |

ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ: ବମ୍ପର, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ, ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ କଭର, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ମିଶ୍ରଣ ହାଲୁକା କୁଲିଂ ଗ୍ରିଲ୍ସ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇପ୍, ସନ୍ ଭିଜର୍ ଇତ୍ୟାଦି; ଅନିୟମିତତା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାଟରାଇଟ୍, ଏୟାରଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶ; କାର୍ ଲାଇଟ୍, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଜିମ୍ବାଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବାଷ୍ପ ଆଇରନ୍, ଏବଂ କାର୍ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଅନିୟମିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଲଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

Total: 0 [Show All]  Related Reviews
 
More »Our Others Products

[ SupplySearch ]  [ Add To Favourite ]  [ Tell Friends ]  [ Print Content ]  [ Violation Report ]  [ Close Window ]